พัฒนา Smart Tattoos รอยสักอัจฉริยะ บอกสุขภาพแบบ Real Time

นักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Harvard และ MIT ร่วมกัน พัฒนา Smart Tattoos รอยสักอัจฉริยะ บอกสุขภาพแบบ Real Time ไม่ต้องใช้ Smartwatch และ Fitness Tracker อีกต่อไป

 

 

ปัจจุบัน Tattoos หรือรอยสัก ได้รับความนิยมทั่วไปโดยส่วนใหญ่เป็นการสักเพื่อความสวยงาม และเพื่อช่วยเพิ่มพลังอำนาจพิเศษ (ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล) แต่ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ รอยสักจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 1 อย่างคือกลายเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดสุขภาพ (Fitness Tracker) ที่ทรงคุณภาพ

 

พัฒนา Smart Tattoos รอยสักอัจฉริยะ บอกสุขภาพแบบ Real TimeImage Credit: Harvard University

 

การติดตามข้อมูลสุขภาพด้วย Smartwatch และ Fitness Tracker  มีจุดอ่อนที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อ Internet  ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard และ MIT พัฒนา Smart Tattoos รอยสักอัจฉริยะ ที่ทำหน้าที่บอกสุขภาพแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพี่งสัญญาน Internet และสิ้นเปลือง Battery อีกต่อไป

หัวใจสำคัญของการพัฒนาก็คือหมีกที่ใช้สัก  Smart Tattoos เป็นหมึกที่มีคุณสมบัติเป็น Biosensor  สามารถปรับเปลี่ยนสีไปตามค่า PH ของส่วนประกอบสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของผู้สัก ณ เวลานั้นๆ เช่น สีเขียวบนรอยสักที่เข้มขึ้นจะบอกให้รู้ว่าร่างกายขาดน้ำ, ถ้าหมีกสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหมายถึงน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์จาก Harvard University และ MIT  กำลังพัฒนา Smart Tattoos ทั้งแบบใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง (เช่นสำหรับนักกีฬา) และแบบใช้ต่อเนื่องระยะยาว (เช่นสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) นอกจากนี้จะพัฒนา Smart Tattoos แบบ Invisible (เหมือนการสักน้ำมัน) ที่มองเห็นเมื่อส่องด้วยแสงไฟพิเศษ เนื่องจากไม่ใช่รอยสักเพื่อความสวยงามและเพื่อแก้ปัญหาข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้มีการสัก

 

 

 

ที่มา: Engadget และ Harvard Gazette