Alibaba รายได้เพิ่ม 60% กำไรเพิ่ม 98% ในสามเดือนแรกปี 2017

Alibaba ธุรกิจ e-Commerce ขนาดใหญ่ของจีน เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการเดือนมกราคมถึงมีนาคม ค.ศ. 2017 ของ Alibaba รายได้เพิ่ม 60% กำไรเพิ่ม 98%

 

 

ผลประกอบการระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายตามรอบบัญชีของ Alibaba เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการ Online Shopping ของ Alibaba ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันชาวจีนที่ใช้บริการ Alibaba มีจำนวนมากกว่า 450 ล้านคน ยอดซื้อเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 33% ส่งผลให้ในไตรมาสที่ผ่าน Alibaba มีรายได้จากธุรกิจ eCommerce ในจีนถึง $3.7 พันล้านเหรียญ และมีรายได้รวมทั้งหมด  $5.6 พันล้านเหรียญ ในขณะที่ผลกำไรในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 98% เป็น $1.5 พันล้านเหรียญ  อย่างไรก็ตามยอดกำไรทั้งปี (รอบบัญชีของ Alibaba สิ้นสุด 31 มีนาคม) ลดลง 40% เนื่องจาก Alibaba มีการลงทุนจำนวนมากใน Alibaba Pictures Group

 

Alibaba รายได้เพิ่ม 60% กำไรเพิ่ม 98% ในสามเดือนแรกปี 2017

Alibaba ไม่ได้มีเฉพาะธุรกิจ e-Commerce แต่มีธุรกิจอีกหลายประเภทเช่น Youku Tudou บริการ Video Hosting ในจีน, ธุรกิจ Cloud Computing ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 870,000 คน เป็นต้น

นอกจากนี้ Alibaba ยังมีโครงการขยายธุรกิจ e-Commerce ไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงการซื้อกิจการ ธุรกิจ e-Commerce ในพื้นที่ซึ่งมีอนาคต  ในปี 2016  Alibaba เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Lazada ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นธุรกิจ e-Commerce รายใหญ่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 

ที่ีมา: BBC