Barclays Contactless Cash ถอนเงินจาก ATM ด้วย Smartphone

Barclays ธนาคารใหญ่ในอังกฤษ เริ่มบริการ Barclays Contactless Cash ถอนเงินจาก ATM ด้วย Smartphone ไม่ต้องเสียบบัตร ATM

Barclays Contactless Cash ถอนเงินจาก ATM ด้วย Smartphone

Barclays Bank ธนาคารใหญ่ของอังกฤษ เริ่มทยอยติดตั้ง ATM แบบ Contactless Cash ในสหราชอาณาจักร ผู้ต้องการกดเงินเพียงใช้ Smartphone แตะที่ตู้ ATM

 

ลูกค้า Barclays Bank ที่ต้องการใช้บริการนี้ต้องมี Smartphone Android ที่รองรับระบบ NFC และติดตั้ง Barclays Mobile Banking App ในเครื่อง

Barclays Contactless Cash รองรับการถอนเงินแบบไม่ต้องเสียบบัตร ATM 3 วิธีคือ

  1. แตะ Smartphone กับตู้ ATM จากนั้นเปิด Barclays Mobile Banking App พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการถอน พิมพ์รหัสบัตร ATM จากนั้นรอรับเงินที่จะไหลจากช่องจ่ายเงิน
  2. ในกรณีเร่งด่วน สามารถเปิด Barclays Mobile Banking App พิมพ์จำนวนเงิน, พิมพ์รหัสบัตร ATM ไว้ล่วงหน้า แต่ต้องไปถึงตู้และแตะ Smartphone กับตู้ ATM ภายใน 30 วินาที
  3. สามารถใช้บัตร ATM แตะที่ตู้ ATM แทนการเสียบบัตร และพิมพ์รหัสบัตรที่ตู้ ATM แต่ลูกค้าต้องลงทะเบียนบัตรใน Barclays Mobile Banking App

ในขั้นต้นบริการ Contactless Cash ของ Barclays Bank จำกัดจำนวนเงินที่จะถอนไว้ที่ £100 ปอนด์ โดยมีแผนจะติดตั้งตู้ระบบนี้ 600 ตู้ใน 180 สาขาทั่วสหราชอาณาจักร ในปี 2017

ที่มา: Engadget