Toshiba ขายธุรกิจ PC ให้ Sharp

Toshiba ขายธุรกิจ PC ให้ Sharp ด้วยเงิน $36 ล้านเหรียญ โดย Sharp จะเข้าถือหุ้น 80.1% ของ Toshiba Client Solutions (TCS) ซี่งเป็นบริษัทลูกของ Toshiba ที่ดำเนินธุรกิจ PC

ไตรมาส 4 ปี 2017 Amazon มีรายได้ $6.05 หมื่นล้านดอลลาร์

ผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2017 Amazon มีรายได้ $6.05 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 38% และมีผลกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ถึง $1.9 พันล้านดอลลาร์