EU เตรียมใช้ Digital Tax ภาษีรูปแบบใหม่สำหรับใช้กับธุรกิจดิจิตัล

EU เตรียมใช้ Digital Tax ภาษีรูปแบบใหม่สำหรับใช้กับธุรกิจดิจิตัล จะช่วยให้สหภาพยุโรปมีรายได้จากธุรกิจดิจิตัลปีละ $6 พันล้านดอลลาร์

 

 

Pierre Moscovici  เจ้าหน้าที่ EU Commission หรือ คณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยว่า EU Commision ได้เสนอ Digital Tax ซี่งคำนวณจากรายได้ของธุรกิจดิจิตัลในอัตรา 3%  เพื่อใช้แทนวิธีเก็บภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซี่งถูกออกแบบเพื่อใช้กับธุรกิจที่จับต้องได้ (Physical)  แต่ปัจจุบัน 9 ใน 20 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตัล (Digital)

 

EU เตรียมใช้ Digital Tax ภาษีรูปแบบใหม่สำหรับใช้กับธุรกิจดิจิตัล

 

Digital Tax จะมีผลกับธุรกิจดิจิตัลซี่งมี รายได้จากโฆษณาสินค้าออนไลน์, รายได้จากการเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดธุรกรรมดิจิตัล, รายได้ที่เกิดจากข้อมูลของผู้ใช้บริการดิจิตัล  โดยจะบังคับใช้กับ บริษัทซึ่งมีรายได้ใน EU มากกว่าปีละ €7 ล้านยูโร, หรือ มีลูกค้าในยูโรเกิน 100,000 คนในปีภาษ่ี, หรือ มีธุรกรรมดิจิตัลใน EU เกิน 3 พันครั้งในปีภาษี

EU Commission คาดว่า Digital Tax จะช่วยแก้ปัญหาช่องโหว่ทางภาษีซี่งใช้อยู่ในปัจจุบันที่เก็บภาษีจากกำไรสุทธิ เอื้อให้บริษัทไอทีสามารถให้บริการทั่ว EU แต่เลือกตั้งสำนักงานในประเทศสมาชิก EU ซี่งเก็บภาษีกำไรสุทธิในอัตราต่ำ Digital Tax จะช่วยให้ EU เก็บภาษีดิจิตัลได้ปีละ €5 พันล้านยูโร ( $6 พันล้านเหรียญ) หรือประมาณ หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านบาท

Digital Tax ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก EU ทุกชาติ  และถ้ามีผลบังคับใช้จะ กระทบธุรกิจ IT ขนาดใหญ่ เช่น  Apple, Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb, eBay ฯลฯ

 

ที่มา: Engadget, Cnet, และ  EU Commision