Facebook หยุดแผน Share ข้อมูลผู้ใช้กับองค์กรด้านสุขภาพ

Facebook หยุดแผน Share ข้อมูลผู้ใช้กับองค์กรด้านสุขภาพ และโรงพยาบาล ระหว่างกำลังแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook หลังจากเกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหล กรณี Cambridge Analytica

 

ผู้เปิดเผยโครงการ Share ข้อมูลระหว่าง Facebook กับองค์กรด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ก็คือ Christina Farr ผู้สื่อข่าวของ CNBC  ต่อมา Facebook ยอมรับว่ามีการเจรจาระหว่าง Facebook กับองค์กรสุขภาพจริงแต่ได้หยุดการเจรจาทั้งหมด เนื่องจาก Facebook  ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook

 

Facebook หยุดแผน Share ข้อมูลผู้ใช้กับองค์กรด้านสุขภาพ

 

ภายใต้แผนนี้ ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย เช่น อายุ, ใบสั่งยา, ความถี่ในการพบแพทย์, ฯลฯ จะถูก Link เข้ากับข้อมูลผู้ใช้ Facebook   โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูและรักษาผู้ป่วย  เช่น ทราบจำนวนเพื่อนหรือญาติที่ติดต่อกันอยู่, พักอาศัยอยู่ตามลำพังหรือไม่, ภาษาหลักที่ใช้สื่อสารเป็นภาษาอะไร  ฯลฯ ซี่งจะช่วยให้องค์กรสุขภาพสามารถวางแผนดูแลผู้ป่วยว่าต้องมีพยาบาลแวะไปให้บริการถึงบ้านหรือไม่, รวมถึงการเตรียมเจ้าหน้าที่ซี่งสามารถสื่อสารกับผู้ป่วย เป็นต้น

Facebook แจ้งว่า เมื่อเดือนก่อนโครงการนี้ได้ยุติลงในขั้นตอนการเจรจา และยืนยันว่าไม่มีการ Share ข้อมูลใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น โดย Facebook มุ่งเน้นในเรื่องสำคัญ คือการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

 

ที่มา: Facebook