Free Upgrade สำหรับผู้ใช้ Accessibility Features เป็น Windows 10

 

ถึงแม้จะเลยกำหนด Free Upgrade Windows 10 ไปแล้ว แต่ Microsoft ยังเปิด Free Upgrade สำหรับผู้ใช้ Accessibility Features  ต่อไป

 

 

สำหรับผู้ใช้ Windows ทั่วไประยะเวลาที่ Microsoft เปิดให้ Free Upgrade เป็น Windows 10 สิ้นสุดเมื่อ 29 กรกฎาคม 2016 ที่เพิ่งผ่านมา แต่ สำหรับผู้มีปัญหาความบกพร่องของอวัยวะบางส่วนทำให้ต้องใช้  Accessibility Features ใน Windows 10 ยังสามารถ Upgrade ได้ฟรีต่อไป

 

Windows 10 - Free Upgrade สำหรับผู้ใช้ Accessibility Features เป็น Windows 10

 

Microsoft ไม่ได้แจ้งว่าบริการ Free Upgrade สำหรับผู้ใช้ Accessibility Features จะมีอีกนานแค่ไหนเพียงแต่บอกว่าจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการถ้ามีการเปลี่ยนแปลง พวกเราที่ใช้ Windows 7 และ Windows 8.1 ที่ใช้ Assistive Technologies ใน Windows เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นสามารถ Upgrade เป็น Windows 10 ได้ฟรีที่  Windows 10 free upgrade for customers who use assistive technologies  ครับ