Huawei กำไรเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในปี 2015

 

Huawei บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของจีนเผยผลกำไรประจำปี 2015  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากกว่า 30% สาเหตุมาจากยอดจำหน่าย Smartphone ที่เติบโตมากเป็นประวัติการณ์

 

 

ในปี 2015  Huawei มีรายได้จากธุรกิจทุกประเภทประมาณ $60.8 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ประมาณ 37% และมีผลกำไรสุทธิ $5.7 พันล้านเหรียญเติบโตจากปี 2014 ประมาณ 33% เป็นผลมาจากยอดจำหน่าย Smartphone ที่สูงเป็นประวัติการณ์ในประเทศจีนและประเทศในยุโรปตะวันตก และยังส่งผลให้กลายเป็นผู้ผลิต Smartphone อันดับสามในโลกรองจาก Samsung และ Apple

 

Huawei

นอกจากธุรกิจ Consumer Electronic แล้ว Huawei ยังเป็นบริษัทโทรคมนาคม (Telecommunication) อันดับต้นๆ ในโลก อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ Huawei ประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกาเฉพาะธุรกิจ Consumer Electronic เท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา

 

ที่มา: BBC