Samsung ประกาศเป้าหมายใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์

Samsung ประกาศเป้าหมายใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงาน, อาคารสำนักงาน ของ Samsung ที่ตั้งอยู่ใน สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, และจีน ภายในปี ค.ศ. 2020

 

Samsung ประกาศเป้าหมายใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์

 

Samsung เป็นบริษัทอึเล็คทรอนิกส์รายใหญ่ รายล่าสุด ที่กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นทางการ

ขณะนี้ Samsung กำลังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 42,000 ตารางเมตร เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ใน Digital City เมือง Suwon, เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Samsung, ในปี ค.ศ. 2019 จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 21,000 ตารางเมตร และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใต้พิภพ ที่โรงงาน Samsung ในเมือง Pyeongtaek , และ ในปี ค.ศ. 2020 จะติดตั้งพลังงานสะอาด ที่โรงงาน Samsung ในเมือง  Hwaseong

เมื่อรวมกับการใช้พลังงานสะอาด 100% ในโรงงาน, อาคารสำนักงาน ของ Samsung ในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, และจีน จะทำให้การใช้พลังงานสะอาดทั่วโลกของ Samsung ในปี ค.ศ. 2020 เทียบเท่ากับพลังงานแสงอาทิตย์ 3.1GW ซึ่งเป็นจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ชาวเกาหลีใต้ 115,000 ครัวเรือนใช้ในหนี่งปี

นอกจากนี้ ในปีหน้า (ค.ศ. 2019) Samsung มีแผนจะรณรงค์และทำงานร่วมกับ Suppliers รายใหญ่ที่สุด 100 ราย เพื่อให้ Suppliers รายใหญ่ของ Samsung เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นกัน

 

ที่มา: Samsung Newsroom