Spotify แบนผลงานเพลง 2 นักร้อง ถอดจาก Playlists ของ Spotify

Spotify แบนผลงานเพลง 2 นักร้อง ถอดจาก Playlists ของ Spotify  ตามนโยบายใหม่ ในการดูแลปัญหา Contents และศิลปินที่ความประพฤติไม่เหมาะสม

เมื่อวานนี้ (10 พฤษภาคม 2018) Spotify ออกนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Hate Content และ Hateful Conduct  นโยบายใหม่นี้ ครอบคลุม Contents (ผลงานเพลง, วิดีโอ ฯลฯ) ที่ส่งเสิรมให้เกิดความรุนแรง, เกลียดชัง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, เพศสภาพ, รสนิยมทางเพศ ฯลฯ รวมถึงความประพฤติของศิลปินเจ้าของผลงานเพลง ที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง, เกลียดชัง

 

Spotify แบนผลงานเพลง 2 นักร้อง ถอดจาก Playlists ของ Spotify  ตามนโยบายใหม่ ในการดูแลปัญหา Contents และศิลปินที่ความประพฤติไม่เหมาะสม

 

ศิลปินเพลง 2 คนแรก ที่ถูก Spotify ใช้มาตรการลงโทษ คือ R. Kelly นักร้องแนว R&B ชาวอเมริกัน, และ XXXTentacion ศิลปินเพลงแรพชาวอเมริกัน โดยเข้าข่าย Hateful Conduct เนื่องจาก R. Kelly ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศโดยหญิงหลายคน (แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธ) ส่วน XXXTentacion เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์

การแบน R. Kelly และ XXXtentacion ไม่ใช่การถอดผลงานเพลงทั้งหมดของทั้งคู่ออกจากระบบของ Spotify แต่เป็นการถอดผลงานเพลงของทั้งคู่ออกจาก Playlists ที่ Spotify เป็นผู้จัดทำทั้งหมด (เช่น Discovery Weekly, Rap Caviar ฯลฯ)  ผู้ใช้บริการ Spotify ยังสามารถ Search หาเพลงของนักร้องทั้งคู่ รวมถึงสร้าง Playlists ของตนเอง

ในยุคที่ผู้ฟังเพลง เปลี่ยนจากการซื้อเพลงมาเป็นการฟังเพลงแบบ Streaming  ทำให้ Spotify ซี่งเป็นเบอร์หนึ่งในบริการ Music Streaming กลายเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจเพลง     การแบนไม่โปรโมทใน Playlists ของ Spotify เอง จะมีผลต่อความนิยมและรายได้ของศิลปินเพลง (โดยเฉพาะยิ่งศิลปินเกิดใหม่) เนื่องจาก Playlists ที่จัดทำโดย Spotify  ด้รับความนิยมจากผู้ฟังเพลง Streaming มาก

 

ที่มา: Cnet