Google เปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืนเป็นปืนฉีดน้ำ

Google เปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืนเป็นปืนฉีดน้ำ  บริษัท IT ขนาดใหญ่ อื่นๆ เช่น Apple, Twitter, Samsung, Microsoft มีการเปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืน เป็นปืนฉีดน้ำ และปืนเด็กเล่น มาระยะหนึ่งแล้ว