EasyMile รถโดยสารไร้คนขับทดสอบวิ่งที่เมืองหลวงฟินแลนด์

  EasyMile  รถโดยสารไร้คนขับขนาดเล็ก (รถเมล์เล็ก) ทดสอบการวิ่งในกรุง Helsinki เมืองหลวงของ Finland กลายเป็นรถโดยสารรุ่นแรกในโลกที่ทดสอบการวิ่งในเมืองหลวง