ญี่ปุ่นเริ่มใช้ Fingernails QR Codes สำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

ญึ่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลก ที่เริ่มใช้  Fingernails QR Codes สำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม  ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร ติดครั้งเดียวอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์