EZ UnEXIF Free ลบข้อมูลภาพ (EXIF Data) ก่อน share

Exchangeable Image File format (EXIF Data) คือข้อมูลทาง Digital ของภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของภาพ Brand ของกล้องที่ใช้ถ่าย,วันเวลาที่ถ่ายภาพ, สถานที่ในการถ่าย  ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้แสดงอยู่ใน Properties ของ file ภาพ ซึ่งมีประโยชน์มากแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ Internet ลดลงเนื่องจากผู้ที่เห็นภาพจะรู้ถึงสถานที่อยู่ของเราทันที  EZ UnEXIF Free คือ Android App ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้