Google DeepMind อ่านริมฝีปากได้ดีกว่านักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ

DeepMind ระบบ Artificial Intelligence ของ Google ประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง ล่าสุด Google DeepMind อ่านริมฝีปากได้ดีกว่านักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ