Google ปรับวิธีแสดงผล Search ให้ตรงกับสถานที่ใช้งานจริง

Google ปรับวิธีแสดงผล Search ให้ตรงกับสถานที่ใช้งานจริง จากเดิมที่ระบบจะแสดงผล Search โดยดูจาก  Top-level Domain Names ว่าเป็นของประเทศใด การปรับครั้งนี้รวมถึง Google Maps ด้วย

EU สั่งปรับ Google $2.72 พันล้านเหรียญ ละเมิดกฏหมายผูกขาดการค้า

คณะกรรมาธิการการแข่งขันของสหภาพยุโรป Competition Commissioner ของ EU สั่งปรับ Google $2.72 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 9.24 หมื่นล้านบาท) เนื่องจากละเมิดกฏหมายผูกขาดการค้าด้วยการจงใจแสดงผล Search สินค้าของ Google เหนือคู่แข่ง

Google ลบข้อมูลเวชระเบียนออกจากสารบบสืบค้น

Google ลบข้อมูลเวชระเบียนออกจากสารบบสืบค้น เพื่อไม่ให้มีการแสดงข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นความลับส่วนตัวเมื่อมีการ Search ด้วย Google อีกต่อไป

Google เตรียมแยก Mobile Search และ Desktop Search

ปัจจุบัน Google Search เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ภายใต้ดัชนี (Index) ข้อมูลเดียวกันทั้งการ Search ผ่านอุปกรณ์ Mobile และการ Search ผ่าน Desktop PC ล่าสุด Google เตรียมแยก Mobile Search และ Desktop Search ออกเป็น 2 ดัชนี โดยจะให้ความสำคัญกับ Mobile Search Index