Instapaper Premium เปลี่ยนเป็นบริการฟรี แล้ว

Instapaper Premium เปลี่ยนเป็นบริการฟรี แล้ว เพราะผู้พัฒนาเปลี่ยนนโยบายให้ Instapaper เป็นบริการฟรีสำหรับทุกคน พร้อมคืนเงินให้ผู้ใช้ Instapaper Premium ในสัปดาห์หน้า