OpenOffice อาจถึงเวลาปิดตัว

หลังเปิดตัวเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการใช้ Software สำนักงาน แบบ Open Source มาตั้งแต่ปี 2002 เว็บไซต์ ARS Technica เปิดเผยว่า OpenOffice อาจถึงเวลาปิดตัว