Google ชนะคดี Java บน Android

  ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ Google ชนะคดี Java บน Android คำตัดสินระบุว่าการใช้ API Java 37 รายการ เป็น Fair Use ในขณะที่ Oracle ยืนยันว่าจะอุทธรณ์คดี