Pony Express ระบบจ่ายบิลโดยตรงจาก Gmail

Google กำลังซุ่มพัฒนา  Pony Express ระบบจ่ายบิลโดยตรงจาก Gmail  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภครวมถึงบิลค่าบริการอื่นๆ จาก Gmail และ Inbox App ของ Google โดยไม่ต้องพึ่งบริการจากธนาคารหรือ Counter Service อีกต่อไป