Spotify และ Tencent Music เข้าซื้อหุ้นระหว่างกัน

สองผู้ให้บริการ Music Streaming รายใหญ่ของโลก Spotify และ Tencent Music เข้าซื้อหุ้นระหว่างกัน การถือหุ้นไขว้ครั้งนี้ ส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยของแต่ละฝ่าย