Spotify เอาจริงจัดการผู้ลักลอบใช้ Spotify แบบชำระเงิน

Spotify เอาจริงจัดการผู้ลักลอบใช้ Spotify แบบชำระเงิน ส่ง eMail แจ้งเตือนให้ลบ App ที่ใช้อยู่เและ Install เวอร์ชั่นที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจโดนยกเลิกบัญชี

Spotify และ Tencent Music เข้าซื้อหุ้นระหว่างกัน

สองผู้ให้บริการ Music Streaming รายใหญ่ของโลก Spotify และ Tencent Music เข้าซื้อหุ้นระหว่างกัน การถือหุ้นไขว้ครั้งนี้ ส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยของแต่ละฝ่าย