Twitter เพิ่มมาตรการจัดการ ทวีตที่ตามป่วนผู้อื่น

Twitter เพิ่มมาตรการจัดการ ทวีตที่ตามป่วนผู้อื่น ไม่แสดงผลในลำดับแรกๆ จะเห็น Tweet เหล่านี้ต่อเมื่อมีการคลิกปุ่ม ‘Show more replies’ เพื่อเปิดอ่าน

 

Twitter แจ้งว่าได้เพิ่มมาตรการใหม่ เพื่อแก้ปัญหา Trolls ซึ่งสร้างความเสียหายและก่อความรำคาญให้กับผู้ใช้ Twitter โดยมีการปรับปรุงระบบ Algorithm ให้มี การตรวจหาTweet ที่มีปัญหาด้วยการติดตาม behavioral signals หรือ พฤติกรรมของผู้ใช้ Twitter

 

Twitter เพิ่มมาตรการจัดการ ทวีตที่ตามป่วนผู้อื่น

 

Twitter แจ้งว่าว่าเป็นการจัดการกับ Trolls ที่ทำความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้ใช้รายอื่น ไม่รวม Trolls ซี่งมีเจตนาเล่นสนุก, แนะนำโดยไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝง โดย ระบบ Algorithm ของ Twitter จะติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ Twitter ซี่งเข้าข่ายน่าสงสัย เช่น บัญชี Twitter ที่ไม่ได้ Confirm eMail Address, บัญชี Twitter ที่ส่ง Tweet ไปยังผู้ใช้หลายๆ คน ในเวลาเดียวกัน, การส่ง Tweet อย่างต่อเนื่องไปยังบัญชี Twitter อื่นๆ ซี่งไม่ได้ Follow  เป็นต้น

ระบบของ Twitter จะตรวจสอบว่าบัญชี Twitter ที่เข้าข่ายน่าสงสัยเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงหรือทำงานเป็นทีมร่วมกับบัญชี Twiiter ที่ละเมิดนโยบายหรือไม่

Tweet จากบัญชีเหล่านี้ที่เข้าข่ายละเมิดนโยบายจะถูกจัดการอย่างเคร่งครัด  ในส่วนของ Tweet ที่คลุมเครือไม่เข้าข่ายละเมิดนโยบายอย่างแท้จริง ระบบจะซ่อน Tweet เหล่านี้ไม่ให้ปรากฏในลำดับแรกๆ ของการ Search และใน Conversation แต่ยังสามารถเข้าถึงได้ด้วยการกดปุ่ม ‘Show more replies’

Twitter ระบุว่า จากการทดสอบในวงแคบพบว่าระบบใหม่นี้ ทำให้ยอด Tweet ที่ถูกร้องเรียนในหน้า Search ลดลง 4% และ จำนวนการร้องเรียนในส่วนสนทนา ลดลงถึง 8%

 

ที่มา:  Twitter Blog