Wikipedia for Android ปรับโฉมใหม่

 

Wikipedia แหล่งรวมความรู้บน Internet ปรับโฉม Wikipedia for Android  เปลี่ยนดีไซน์ Home Screen ใหม่เป็นแบบ  Explore Feed  ใช้งานง่ายและสวยงามขึ้น

 

 

Wikipedia ปรับปรุงแอป Wikipedia for Android ให้เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันผ่าน Smartphone หรือ Tablet มากกว่าเป็นเพียงการค้นหาความรู้เฉพาะเรื่องอยางที่เคยเป็น  การปรับปรุงสำคัญคือการเปลี่ยน Design ของหน้า Home Screen เป็นแบบ Explore Feed ซึ่งจะแนะนำบทความ, ภาพที่น่าสนใจ, เหตุการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้น ฯลฯ  โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้

 

Wikipedia for Android

  • In the News แสดงบทความน่าสนใจและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
  • Trending Articles แสดงบทความยอดนิยมของแต่ละวัน 5 เรื่อง
  • Featured Article แสดงบทความที่ Wikipedia คัดเลือกให้เป็นพิเศษในแต่ละวัน
  • Because You Read แสดงบทความตามรสนิยมโดยดูจากประวัติการค้น Wikipedia ของผู้ใช้
  • Continue Reading แสดงบทความที่ยังอ่านไม่จบ
  • Picture of The Day แสดงภาพจากคลังภาพของ Wikipedia วันละภาพ

 

นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อีกมากมายเช่น

  • Voice Search รองรับระบบค้นหาด้วยเสียง
  • Nearby ฟีเจอร์พิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Mobile สามารถอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งผู้ใช้ Smartphone อยู่ ณ เวลานั้น
  • Reading Lists รวมรวมบทความที่เราค้นหาเป็น Reading Lists ที่สามารถอ่านได้แบบ Offline

 

พวกเราที่ใช้ Android สามารถ Download Wikipedia for Android ได้ฟรีจาก Google Play Store  ส่วนผู้ใช้ iOS สามารถ Download ได้ที่ Apple App Store ครับ