Wikipedia for Android ปรับโฉมใหม่

 

Wikipedia แหล่งรวมความรู้บน Internet ปรับโฉม Wikipedia for Android  เปลี่ยนดีไซน์ Home Screen ใหม่เป็นแบบ  Explore Feed  ใช้งานง่ายและสวยงามขึ้น

 

 

Wikipedia ปรับปรุงแอป Wikipedia for Android ให้เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันผ่าน Smartphone หรือ Tablet มากกว่าเป็นเพียงการค้นหาความรู้เฉพาะเรื่องอยางที่เคยเป็น  การปรับปรุงสำคัญคือการเปลี่ยน Design ของหน้า Home Screen เป็นแบบ Explore Feed ซึ่งจะแนะนำบทความ, ภาพที่น่าสนใจ, เหตุการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้น ฯลฯ  โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้

 

Wikipedia for Android

  • In the News แสดงบทความน่าสนใจและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
  • Trending Articles แสดงบทความยอดนิยมของแต่ละวัน 5 เรื่อง
  • Featured Article แสดงบทความที่ Wikipedia คัดเลือกให้เป็นพิเศษในแต่ละวัน
  • Because You Read แสดงบทความตามรสนิยมโดยดูจากประวัติการค้น Wikipedia ของผู้ใช้
  • Continue Reading แสดงบทความที่ยังอ่านไม่จบ
  • Picture of The Day แสดงภาพจากคลังภาพของ Wikipedia วันละภาพ

 

นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อีกมากมายเช่น

  • Voice Search รองรับระบบค้นหาด้วยเสียง
  • Nearby ฟีเจอร์พิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Mobile สามารถอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งผู้ใช้ Smartphone อยู่ ณ เวลานั้น
  • Reading Lists รวมรวมบทความที่เราค้นหาเป็น Reading Lists ที่สามารถอ่านได้แบบ Offline

 

พวกเราที่ใช้ Android สามารถ Download Wikipedia for Android ได้ฟรีจาก Google Play Store  ส่วนผู้ใช้ iOS สามารถ Download ได้ที่ Apple App Store ครับ

 

More Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *