Microsoft เปิดเว็บไซต์ Windows 10 Update History

 

Microsoft เปิดตัวเว็บไซต์ Windows 10 Update History ตามเสียงเรียกร้องของผู้ใช้ Windows 10 ที่ต้องการทราบรายละเอียดของการ Update แต่ละครั้ง

 

 

ปกติในการออก Update สำหรับ Windows 10 แต่ละครั้ง Microsoft จะไม่แจ้งรายละเอียดในการ Update มากนัก แต่ Feedback ที่กลับไปยัง Microsoft จำนวนมากต้องการทราบละเอียดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดภายหลังการ Update ทำให้ Microsoft ตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ Windows 10 Update History

 

Windows 10 Update History

จากเว็บไซต์ Windows 10 Update History  เราจะทราบหัวข้อสำคัญๆ ของการ Update แต่ละครั้งเช่นวันที่ออก Update, ฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น, การแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ฯลฯ พร้อม Links สำหรับผู้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Microsoft เปิดตัว Windows 10 Update History ด้วยรายละเอียดการ Update ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จำนวน 2 รายการ และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการออก Update ครั้งใหม่

 

พวกเราที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด Windows 10 Update History ได้ที่ Windows Update History ครับ